LIST OF Under Progress MICRO WORKS

  Workcode Taluka Type Subtype Category Work Name Agency Plan Approved Date Allocation ADM Approved Date ADM Amount Work Order Amt Exp Stages of Work Feedback
 
1 RCH171211395DevdurgInstitutionalEducationSCP ವಾಚನಾಯ್ಕ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur21/10/2017 8.42 23/12/20178.426.810.00Work under progress
2 RCH171211396DevdurgInstitutionalEducationSCP ಪೀರನಾಯ್ಕ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur21/10/2017 8.42 23/12/20178.426.800.00Old building to be dismanttled
3 RCH171211397DevdurgInstitutionalEducationSCP ಚೀನಾನಾಯ್ಕ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur21/10/2017 8.42 29/12/20178.427.290.00Earth work under progress WI NO 79285
4 RCH171211398DevdurgInstitutionalEducationSCP ಜಂಭುನಾಯ್ಕ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 8.42 23/12/20178.427.270.00Earth work under progress WI NO 79296
5 RCH171211399DevdurgInstitutionalEducationSCP ಬಂಡೆಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ 1 ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 8.42 23/12/20178.427.650.00Slab work under progress
6 RCH171211400DevdurgInstitutionalEducationSCP ಬಂಡೆಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ 1 ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 8.42 23/12/20178.427.415.80Earth work under progress WI NO 79299
7 RCH171211401DevdurgInstitutionalEducationSCP ಪಲಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 8.42 23/12/20178.427.500.00Earth work under progress WI NO 79300
8 RCH171211402DevdurgInstitutionalEducationSCP ದಳವಾಯಿದೊಡ್ಡಿ (ಗಾಣಧಾಳ) ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 8.42 23/12/20178.427.444.48Work under progress WI NO 79301
9 RCH171211403DevdurgInstitutionalEducationSCP ಮಂಡಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 8.42 23/12/20178.427.160.00Work under progress
10 RCH171211405DevdurgInstitutionalEducationSCP ನಗರಗುಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 16.50 29/12/201716.5015.340.00Basement Level
11 RCH171211407DevdurgInstitutionalEducationSCP ಜೋಳದಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 7.50 23/12/20177.507.020.00Work under progress WI NO 79308
12 RCH171211408DevdurgInstitutionalEducationSCP ಹೂವಿನಹಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 7.50 23/12/20177.506.995.35Slab Completed WI NO 79310
13 RCH171211445DevdurgInstitutionalEducationSCP ಈಳಿಗೇರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ 1 ಬಿಸಿ ಊಟದ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 6.00 10/01/20186.005.701.93Slab Completed WI NO 79587
14 RCH171211447DevdurgInstitutionalEducationSCP ಸೂರ್ಯನಾಯ್ಕ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಬಿಸಿ ಊಟದ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 6.00 10/01/20186.005.600.00Work under progress WI NO 79648
15 RCH171211454DevdurgInstitutionalEducationSCP ಮುಕ್ಕಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 5.00 01/06/20185.004.640.00Work under progress
16 RCH171212409DevdurgInstitutionalEducationTSP ಕೋತಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೋಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 8.42 06/01/20188.427.145.51Slab level
17 RCH171212412DevdurgInstitutionalEducationTSP ಆಲ್ಕೋಡ್ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 8.42 29/12/20178.427.410.00Earth work under progress WI NO 79314
18 RCH171212413DevdurgInstitutionalEducationTSP ರಾಮದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 16.50 29/12/201716.5014.530.00Work under progress
19 RCH171212414DevdurgInstitutionalEducationTSP ಜಿನ್ನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 8.42 29/12/20178.420.000.00work under progress
20 RCH171212415DevdurgInstitutionalEducationTSP ಕಾಕರಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 16.50 29/12/201716.5012.970.00Slab Centering work under progress
21 RCH171212418DevdurgInstitutionalEducationTSP ಹೀರೆರಾಯಕುಂಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 8.42 29/12/20178.427.690.00Earth work under progress
22 RCH171212419DevdurgInstitutionalEducationTSP ಬಸವಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 8.42 29/12/20178.427.355.54Plastering work under progress.
23 RCH171212420DevdurgInstitutionalEducationTSP ಮಸೀದಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 8.42 29/12/20178.427.220.00Earth work under progress WI NO 79323
24 RCH171212421DevdurgInstitutionalEducationTSP ಅರಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 8.42 29/12/20178.427.465.74Roof Slab completed
25 RCH171212422DevdurgInstitutionalEducationTSP ಮ್ಯಾಕಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 8.42 29/12/20178.427.380.00Work under progress WI NO 79325
26 RCH171212425DevdurgInstitutionalEducationTSP ಎನ್.ಗಣೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 16.50 29/12/201716.5013.060.00Work under progress WI NO 79341
27 RCH171212448DevdurgInstitutionalEducationTSP ಬಂಗಾರ ಬಂಡಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಬಿಸಿಯೂಟ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 6.00 10/01/20186.004.960.00Work under progress WI NO 79650
28 RCH171212449DevdurgInstitutionalEducationTSP ಮ್ಯಾದರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 6.00 10/01/20186.005.270.00Work under progress WI NO 79651
29 RCH171212450DevdurgInstitutionalEducationTSP ಕುಪ್ಪಗಲವರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಬಿಸಿ ಊಟದ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 6.00 10/01/20186.005.664.19Slab Completed
30 RCH171212451DevdurgInstitutionalEducationTSP ಕೊತ್ತದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 6.00 10/01/20186.005.170.00Work under progress WI NO 79654
31 RCH171212464DevdurgInstitutionalSocialTSP ಚಿಕ್ಕಬೂದುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur21/10/2017 14.00 08/01/201814.0012.330.00Markout given
32 RCH171212465DevdurgInstitutionalSocialTSP ಬಸವಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur21/10/2017 14.00 08/01/201815.0513.190.00Mark out given
33 RCH171212466DevdurgInstitutionalSocialTSP ತಿಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur21/10/2017 14.00 27/01/201814.0012.700.00Markout given
34 RCH171213426DevdurgInstitutionalEducationGeneralಹೂನುರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 16.50 29/12/201716.5013.650.00Work under progress
35 RCH171213427DevdurgInstitutionalEducationGeneralಯಾಟಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 8.42 29/12/20178.427.590.00Work Under progress WI NO 79328
36 RCH171213428DevdurgInstitutionalEducationGeneralಮದರಕಲ್ (ಹೇಮನಾಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ.) ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 16.50 29/12/201716.5013.400.00Work Under progress
37 RCH171213429DevdurgInstitutionalEducationGeneralಯರಮರಸ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 16.50 29/12/201716.5013.990.00Work under progress
38 RCH171213430DevdurgInstitutionalEducationGeneralಮದರಕಲ್ (ಪಲಕನಮರಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.) ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 8.42 29/01/20188.426.693.76Slab completed
39 RCH171213432DevdurgInstitutionalEducationGeneralಯಲ್ಲಮದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 8.42 29/01/20188.426.600.00Work under progress
40 RCH171213434DevdurgInstitutionalEducationGeneralಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 8.42 29/01/20188.427.290.00Slab Completed
41 RCH171213435DevdurgInstitutionalEducationGeneralವೀರಗೋಟ್ ನವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 16.50 29/12/201716.5013.550.00Work under progress
42 RCH171213436DevdurgInstitutionalEducationGeneralಯರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 8.42 29/01/20188.427.290.00Work under progress
43 RCH171213439DevdurgInstitutionalEducationGeneralಗೋಪಳಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ..ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 16.50 29/12/201716.5013.219.25Slab Completed
44 RCH171213441DevdurgInstitutionalEducationGeneralಹೀರೆಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 16.50 06/01/201816.5014.040.00Work under progress WI NO 80741
45 RCH171213442DevdurgInstitutionalEducationGeneralಗೋವಿಂದಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 16.50 29/12/201716.500.000.00Basement Level
46 RCH171213443DevdurgInstitutionalEducationGeneralಮಲದಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 16.50 29/12/201716.5013.440.00work under progress
47 RCH171213444DevdurgInstitutionalEducationGeneralಸುಂಕೇಶ್ವರಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 16.50 29/12/201716.5013.230.00Work under Progress.
48 RCH171213452DevdurgInstitutionalEducationGeneralಅಪ್ರಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಕೊಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 6.00 10/01/20186.005.344.05Plastering Work under progress.
49 RCH171213453DevdurgInstitutionalEducationGeneralಹೆಗ್ಗಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಕೊಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 6.00 10/01/20186.005.600.00Work under progress WI NO 79656
50 RCH171213456DevdurgInstitutionalEducationGeneralಮುಂಡರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 5.00 21/02/20185.003.980.00Work under progress WI NO 81172
51 RCH171213457DevdurgInstitutionalEducationGeneralಮಸರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 5.00 21/02/20185.003.983.18WI NO 81165 Work Completed Final Bill Submitted
52 RCH171213458DevdurgInstitutionalEducationGeneralಅಪ್ರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ PWD Raichur21/10/2017 5.00 21/02/20185.004.680.00Work Under progress WI NO 81058
53 RCH171213468DevdurgInstitutionalSocialGeneralಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 1 ರಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur21/10/2017 14.00 18/01/201814.0012.470.00Markout given
54 RCH171213470DevdurgInstitutionalSocialGeneralಜೋಳದಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ 1 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur21/10/2017 14.00 08/01/201815.0512.460.00Markout given
55 RCH171213474DevdurgInstitutionalHealthGeneralಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur21/10/2017 25.00 17/02/201825.0022.210.00Markout Given
56 RCH171213475DevdurgInstitutionalHealthGeneralಅರಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur21/10/2017 25.00 17/02/201825.0023.000.00Mark out given
57 RCH171221523DevdurgInfrastructureRoads & BridgesSCP ಆಲ್ದರ್ತಿ (ಧರ್ಮನಾಯ್ಕ ತಾಂಡ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur10/11/2017 10.00 08/12/201710.0017.410.00M-20 Under Progress
58 RCH171221527DevdurgInfrastructureRoads & BridgesSCP ಚಿನ್ನನಾಯ್ಕ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur10/11/2017 20.00 07/12/201720.0014.590.00Markout given
59 RCH171221530DevdurgInfrastructureRoads & BridgesSCP ಭೀಮನಾಯ್ಕ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/11/2017 20.00 15/12/201720.0017.020.00Work in progress
60 RCH171222482DevdurgInfrastructureWater SupplyTSP ಪಿಲಿಗುಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು. RWS21/10/2017 15.00 21/12/201715.000.000.00Work in progress
61 RCH171222486DevdurgInfrastructureWater SupplyTSP ಗಾಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು. RWS21/10/2017 15.00 21/12/201715.000.000.00Work in progress
62 RCH171222541DevdurgInfrastructureRoads & BridgesTSP ಬಿ.ಗಣೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಊರಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/11/2017 10.00 03/01/201810.009.240.00Work in progress
63 RCH171222542DevdurgInfrastructureRoads & BridgesTSP ಬಿ.ಗಣೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಖಾಸಿಂ ಸಾಬ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/11/2017 10.00 08/01/201810.009.200.00Drain Completed, C.C Under Progress
64 RCH171222546DevdurgInfrastructureRoads & BridgesTSP ನಿಂಬೇರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ (ನವಿಲಗುಡ್ಡ) ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/11/2017 20.00 07/12/201720.0014.049.96Work in progress
65 RCH171222553DevdurgInfrastructureRoads & BridgesTSP ಕೆ.ಇರಬಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/11/2017 10.00 15/12/201710.007.750.00work in progress
66 RCH171222554DevdurgInfrastructureRoads & BridgesTSP ಮರಕಂದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/11/2017 20.00 03/01/201820.0019.180.00Work in progress
67 RCH171222558DevdurgInfrastructureRoads & BridgesTSP ಸುಣ್ಣದಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/11/2017 20.00 03/01/201820.0015.603.98Work in progress
68 RCH171222561DevdurgInfrastructureRoads & BridgesTSP ಹುಲಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur10/11/2017 10.00 15/12/201710.007.610.00M-20 Under Progress
69 RCH171222632DevdurgInfrastructureRoads & BridgesTSP ದಳವಾಯಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/11/2017 10.00 08/01/201810.008.400.00Markout given
70 RCH171223489DevdurgInfrastructureWater SupplyGeneralಹೊನ್ನಕಾಟಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು. RWS21/10/2017 15.00 21/12/201715.000.000.00Work in progress
71 RCH171223490DevdurgInfrastructureWater SupplyGeneralಅರಿಷಿಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು. RWS21/10/2017 15.00 21/12/201715.000.000.00Work in progress
72 RCH171223492DevdurgInfrastructureWater SupplyGeneralಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು. RWS21/10/2017 15.00 21/12/201715.000.000.00Work in progress
73 RCH171223497DevdurgInfrastructureWater SupplyGeneralಪರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು. RWS21/10/2017 15.00 21/12/201715.000.000.00Work in progress
74 RCH171223498DevdurgInfrastructureWater SupplyGeneralಅಮರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ) RWS21/10/2017 15.00 21/12/201715.000.000.00Work in progress
75 RCH171223504DevdurgInfrastructureWater SupplyGeneralಬಂಡೆಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು. RWS21/10/2017 15.00 03/01/201815.000.000.00Work in progress
76 RCH171223515DevdurgInfrastructureIrrigationGeneralಬಾಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು. RWS21/10/2017 5.00 03/01/20185.002.990.00Work in Progress
77 RCH171223516DevdurgInfrastructureIrrigationGeneralಪಾತರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು. RWS21/10/2017 8.00 03/01/20188.004.980.00Work in progress
78 RCH171223563DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಶಿವಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಂದ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ತಾಂಡ್ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/11/2017 20.00 21/12/201720.0014.700.00Mark out given
79 RCH171223567DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಯಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/11/2017 20.00 17/02/201819.220.000.00Markout given
80 RCH171223571DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಹಿರೇರಾಯಕುಂಪಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur10/11/2017 40.00 16/12/201740.0028.130.00Metalling under progress.
81 RCH171223578DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮುಂಡರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/11/2017 10.00 07/12/201710.007.380.00M-20 Under Progress
82 RCH171223585DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬೊಮ್ಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹೇಮನಾಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ)PRED Raichur10/11/2017 10.00 08/12/201710.006.920.00M20, Work in progress
83 RCH171223592DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/11/2017 10.00 08/11/201710.007.530.00M-20 Under Progress
84 RCH171223598DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬೆಂಚಮರಡಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur10/11/2017 35.00 16/12/201735.0024.2123.76WWI NO 78370 Work Completed Final Bill Submitted
85 RCH171223601DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.3 ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಲಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/11/2017 18.00 03/01/201818.0014.320.00Mark out given
86 RCH171223602DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.4 ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಲಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/11/2017 15.00 21/03/201815.0011.860.00Markout given
87 RCH171223604DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.6 ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/11/2017 10.00 18/01/201810.008.870.00Grade 3 Completed
88 RCH171223605DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.7 ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/11/2017 20.00 03/01/201820.0014.640.00M-20 Under Progress
89 RCH171223608DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜಂಬಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/11/2017 20.00 11/12/201720.0015.220.00M-20 Under Progress
90 RCH171223609DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜೇರಬಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/11/2017 20.00 21/12/201720.0014.930.00Work in progress
91 RCH171223610DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಚಿಕ್ಕಬೂದುರ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಮೆನೆಯಿಂದ ಮಸೀದಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/11/2017 20.00 15/12/201720.0015.840.00Work in progress
92 RCH171223617DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆಕಳಕುಂಪಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾಗಿ ಹೊಲದದೊಡ್ಡಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/11/2017 10.00 03/01/201810.008.590.00Work in progress
93 RCH171223638DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಕ್ಕಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತದೇವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/11/2017 10.00 08/01/201810.009.130.00Work in progress
94 RCH171223639DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕಾಟಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/11/2017 10.00 07/12/201710.008.870.00M-10 Under Progress
95 RCH171223642DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಪರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ದಿಂದ ಆಂಜಿನೇಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/11/2017 10.00 08/12/201710.007.620.00Metling Under Progress
96 RCH171223645DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮ್ಯಾಗೇಲ್ ಕುರ್ಲೇರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/11/2017 10.00 03/01/201810.007.880.00Mark out given
97 RCH171223647DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗಲಗ ಗ್ರಾಮದ ರಹಿಮಾನ ಸಾಬ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೈದಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/11/2017 10.00 08/12/201710.007.700.00M-10 Under Progress
98 RCH171223649DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗಲಗ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಂಚಿ ಇಮಾಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಬೂದಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/11/2017 10.00 07/12/201710.008.180.00M-10 Under Progress
99 RCH171223653DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗೊಲ್ಲರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಜ ತೊಪ್ಪೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಯಾದವ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/11/2017 10.00 07/12/201710.008.100.00M-20 Under Progress
100 RCH171223660DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneral(ಗಲಗ) ಮಹಾಂಕಾಳೇರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾ ಮದ ಸಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಮಕಾಂಳಿಯವರದೊಡ್ಡಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/11/2017 10.00 07/12/201710.008.405.52M-20 Under Progress
101 RCH171223663DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜಾನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನಬಸಯ್ಯಗೌಡನ ಮನೆಯಿಂದ ಜೋಗಿ ರಮೇಶನ ಮೆನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/11/2017 10.00 07/12/201710.008.410.00M-20 Under Progress
102 RCH171223664DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಜಾನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡರ ಪರಮಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಗಪ್ಪನ ಮೆನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/11/2017 10.00 07/12/201710.007.380.00M-20 Under Progress
103 RCH171223666DevdurgInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗಲಗ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಮಠದ ಮುದಯ್ಯ ತಾತನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ತಾತನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/11/2017 10.00 08/12/201710.008.410.00M-10 Under Progress
104 RCH172211275RaichurInstitutionalEducationSCPರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಕಸ್ಬೆ ಕ್ಯಾಂಪ್‍ನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಹಿತ 2ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan& Light Fitting and Plug Provision)PRED Raichur10/07/2017 14.00 29/12/201716.8514.960.00Mark out given
105 RCH172211280RaichurInstitutionalEducationSCPರಾಯಚೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/07/2017 5.00 08/12/20175.004.280.00roof level
106 RCH172211281RaichurInstitutionalEducationSCPರಾಯಚೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಲಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/07/2017 5.00 08/12/20175.004.280.00Basement level
107 RCH172211282RaichurInstitutionalEducationSCPರಾಯಚೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಮದಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/07/2017 5.00 29/11/20175.004.090.00lintel Level
108 RCH172211284RaichurInstitutionalEducationSCPರಾಯಚೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಜಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/07/2017 5.00 29/11/20175.004.340.00Lintel level, work in progress
109 RCH172213266RaichurInstitutionalEducationGeneralರಾಯಚೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/07/2017 14.00 29/12/201716.3514.830.00Markout given
110 RCH172213267RaichurInstitutionalEducationGeneralರಾಯಚೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/07/2017 7.00 29/12/20177.006.990.00Basement Work in progress
111 RCH172213268RaichurInstitutionalEducationGeneralರಾಯಚೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur10/07/2017 14.00 29/12/201716.3514.350.00roof level
112 RCH172213270RaichurInstitutionalEducationGeneralರಾಯಚೂರ ನಗರದ ಹಾಷ್ಮಿಯಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/07/2017 12.00 29/12/201712.0012.200.00Basement level
113 RCH172213273RaichurInstitutionalEducationGeneralರಾಯಚೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡವಾಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/07/2017 12.00 29/12/201716.3514.170.00Mark Out Given
114 RCH172213274RaichurInstitutionalEducationGeneralರಾಯಚೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳಮಾನದೊಡ್ಡಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/07/2017 12.00 29/12/201716.3514.060.00Roof level, Work in Progress
115 RCH172213309RaichurInstitutionalEducationGeneralರಾಯಚೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 02 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/07/2017 12.00 29/12/201716.3515.890.00Roof level, work in progress
116 RCH172213387RaichurInstitutionalEducationGeneralರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಾವತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಕೋಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur06/10/2017 12.00 29/12/201714.0011.600.00basement level
117 RCH172221335RaichurInfrastructureRoads & BridgesSCPನೆಲಹಾಳದಿಂದ ಮರ್ಚೆಟ್ಹಾಳ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪಿ.ಎಮ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ ರವರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ರಸ್ತೆ)PMGSY10/07/2017 18.54 02/02/201823.9018.556.580.270 km BT COMPLETED AT FIRST REACH, Remaining 0.31 km work is pending due to land problem
118 RCH172221345RaichurInfrastructureRoads & BridgesSCPರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.20 ಬೊಂಬಾಯಿ ಕಂಪನಿ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur10/07/2017 25.00 11/12/201725.0022.910.00Work Under Progress.
119 RCH172221372RaichurInfrastructureRoads & BridgesSCPರಘುನಾಥನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/07/2017 25.00 18/01/201825.0020.110.00Earth Work Excavation
120 RCH172221671RaichurInfrastructureRoads & BridgesSCP Improvement to road from Ashahpur to NelhalPWD Raichur19/02/2018 38.96 19/02/201838.960.000.00Markout given.
121 RCH172222329RaichurInfrastructureRoads & BridgesTSPಮಿರ್ಜಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/07/2017 15.00 05/12/201715.0010.790.00Work in progress
122 RCH172222332RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಡಿ.ರಾಂಪೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ (ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/07/2017 27.00 05/12/201727.0022.360.00Mark out given
123 RCH172223340RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಬುರ್ದಿಪಾಡುದಿಂದ ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur10/07/2017 100.00 30/08/2017100.0080.8364.66Work under progrss.
124 RCH172223356RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಯಚೂರ ನಗರದ ವಾಸವಿ ನಗರ ವಾರ್ಡ ನಂ.18ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಜೋಡಿ ವೀರಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.PWD Raichur18/12/2017 10.00 29/01/201810.007.260.00work under Progress .third party recommended for some corrections.
125 RCH172223357RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.25ರ ಮಕ್ತಲ್‍ಪೇಟೆಯ ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ ಉದಯಕುಮಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಚೌಡಮ್ಮ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ, ಚೌಡಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ಕಾಮನಕಟ್ಟೆ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲ್ಲಿ ಕಾಬಲ್‍ಸ್ಟೇನ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur10/07/2017 20.00 03/10/201720.000.000.00Work order not issued.
126 RCH172223358RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.25ರ ಜನನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಆಂಜನೇಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲ್ಲಿ ಕಾಬಲ್‍ಸ್ಟೇನ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur10/07/2017 10.00 30/08/201710.000.000.00Work stopped by the public due to UGD & 24x7 Water Supply works.
127 RCH172223359RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.25ರ ಸಿದ್ದಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಬಲ್‍ಸ್ಟೇನ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur10/07/2017 10.00 03/10/201710.000.000.00Work stopped by the public due to UGD & 24x7 Water supply works.
128 RCH172223361RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಮಕ್ತಲ್ ಪೇಟೆಯ ಸತ್ಯರಾಯ ಅಶೋಕ ಮನೆಯಿಂದ ವಯಾ ಆಂಜನೇಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಾಜಣ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಅಂಗಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur10/07/2017 20.00 03/10/201720.000.000.00Work Order not issued.
129 RCH172223362RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಯಚೂರು ನಗರದ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿಯ ಷಣ್ಮುಕಪ್ಪ ಹೊಸಮನೆಯಿಂದ ಮೇನ್ ರೋಡ್‍ವರೆಗೆ ಬಿಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur10/07/2017 25.00 30/08/201725.000.000.00Work Under Progress.
130 RCH172223363RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 25 ರಜ ಗೂಟಂ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿ.ವೆಂಕೊಬ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಬಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur10/07/2017 5.00 03/10/20175.000.000.00Work stopped by the public due to UGD & 24x7 Water supply works.
131 RCH172223365RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.24ರ ಪರಶಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ದಾರ ವಲ್ಲಭಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಬಿಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur10/07/2017 20.00 30/08/201720.000.000.00Work is stopped by public for UGD & 24x7 water supply work.
132 RCH172223366RaichurInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಉದಯನಗರದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆPWD Raichur10/07/2017 20.00 30/08/201720.0014.240.00Earth work under progress
133 RCH172223377RaichurInfrastructureOthersGeneralರಾಯಚೂರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 2ರ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಳಗಿನ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿPWD Raichur10/07/2017 6.76 03/10/20176.760.000.00Work order not issued.
134 RCH173211111ManviInstitutionalEducationSCPಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಪೂರ್ಯ ನಾಯ್ಕ್ ತಾಂಡ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/07/2017 7.00 08/01/20188.427.330.00roof level
135 RCH173211112ManviInstitutionalEducationSCPಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮುರಾನಪುರ ತಾಂಡ 1 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur10/07/2017 7.00 08/01/20188.257.180.00roof level
136 RCH173211113ManviInstitutionalEducationSCPಅಡವಿ ಖಾನಾಪೂರು ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur10/07/2017 7.00 08/01/20188.258.163.80roof laid
137 RCH173211114ManviInstitutionalEducationSCPಕೊರವಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur10/07/2017 8.39 08/01/20188.317.230.00Lintel level
138 RCH173211157ManviInstitutionalEducationSCPಹಾಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌಢ.ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/07/2017 11.93 08/01/201811.9711.083.34Finishing work under progress
139 RCH173211169ManviInstitutionalSocialSCPಚಾಗಭಾವಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/07/2017 13.75 08/01/201814.8513.754.57roof slab
140 RCH173212115ManviInstitutionalEducationTSPಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಯಡಿವಾಳ 1 ಕೊಠಡಿ PRED Raichur10/07/2017 7.00 08/01/20188.257.330.00Roof Level work in progress
141 RCH173212118ManviInstitutionalEducationTSPಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉಮಳಿಹೊಸೂರು 1 ಕೊಠಡಿ PRED Raichur10/07/2017 7.00 08/01/20188.257.150.00Roof Level work in progress
142 RCH173212119ManviInstitutionalEducationTSPಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮುದ್ದನಗುಡ್ಡಿ 2 ಕೊಠಡಿಗಳು PRED Raichur10/07/2017 14.00 06/01/201815.0411.500.00Roof Laid
143 RCH173212120ManviInstitutionalEducationTSPರಾಜಲಬಂಡಾ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur10/07/2017 7.00 08/01/20188.257.230.00Lintel level, work in progress
144 RCH173212121ManviInstitutionalEducationTSPಬೈಲ್ ಮರ್ಚೆಡ್ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/07/2017 10.58 09/01/201813.1012.214.92Roof Slab Laid
145 RCH173212122ManviInstitutionalEducationTSPಕಾಚಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur10/07/2017 13.68 08/01/201815.6414.988.15roof laid
146 RCH173212173ManviInstitutionalSocialTSPಗೋವಿನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/07/2017 13.75 23/12/201715.0013.880.00Mark Out Given
147 RCH173213123ManviInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಖರಬದಿನ್ನಿ 2 ಕೊಠಡಿಗಳು PRED Raichur10/07/2017 14.00 23/12/201716.3514.690.00Roof level
148 RCH173213126ManviInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉದ್ಬಳ ಬಡ್ಲಾಪುರು 1 ಕೊಠಡಿ PRED Raichur10/07/2017 7.00 23/12/20177.007.860.00Mark Out Given
149 RCH173213127ManviInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಜಕ್ಕಲದಿನ್ನಿ 2 ಕೊಠಡಿಗಳು PRED Raichur10/07/2017 14.00 23/09/201714.0013.274.212nd floor roof level
150 RCH173213128ManviInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಕೊಟ್ನೆಕಲ್ಲ 2 ಕೊಠಡಿಗಳುPRED Raichur10/07/2017 14.00 23/12/201716.3515.290.00Lintel Level
151 RCH173213133ManviInstitutionalEducationGeneralಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಚಾಗಭಾವಿ 3 ಕೋಠಡಿಗಳು Cashutech10/07/2017 21.00 22/01/201821.0021.005.60ರೂಫ್ ಸೆಂಟರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ
152 RCH173213136ManviInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ದೇವಿಪುರು 1 ಕೊಠಡಿ PRED Raichur10/07/2017 7.00 23/12/20177.008.830.00Excavation under in progress
153 RCH173213137ManviInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹಿರೇಹಣಿಗಿ 2 ಕೊಠಡಿ PRED Raichur10/07/2017 14.00 23/12/201716.3515.160.00Plinth Laid
154 RCH173213138ManviInstitutionalEducationGeneralಸ.ಉ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಟ 2 ಕೊಠಡಿಗಳು PRED Raichur10/07/2017 14.00 23/12/201716.3515.334.74roof laid
155 RCH173213139ManviInstitutionalEducationGeneralಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮನಾಳ 2 ಕೊಠಡಿಗಳುPRED Raichur10/07/2017 14.00 23/12/201716.350.000.00Basement level
156 RCH173213141ManviInstitutionalEducationGeneralಗೂಗೆಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PRED Raichur10/07/2017 14.00 05/12/201714.0012.550.00Ground Floor Roof Laid
157 RCH173213142ManviInstitutionalEducationGeneralಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಪ್‍ಗೆ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur10/07/2017 7.00 23/12/20177.007.480.00Lintel level
158 RCH173213143ManviInstitutionalEducationGeneralಪಾಮನಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ (ಮಾರೆಮ್ಮನ ಗುಡಿ) ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 1 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur10/07/2017 7.00 23/12/20177.007.570.00Plinth Beam under progress
159 RCH173213144ManviInstitutionalEducationGeneralಬೆಂಚಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 1 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur10/07/2017 7.00 23/12/20177.007.823.23Roof laid
160 RCH173213145ManviInstitutionalEducationGeneralಶಂಕರ್ ನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 1 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur10/07/2017 7.00 23/12/20177.007.613.36Finishing work in progress
161 RCH173213146ManviInstitutionalEducationGeneralಎಸ್.ರಾಮಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 1 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur10/07/2017 7.00 23/12/20177.008.212.75Finishing work in progress
162 RCH173213159ManviInstitutionalEducationGeneralಮರಕಂದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ) ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur10/07/2017 12.00 05/12/201712.0010.653.22roof level
163 RCH173213160ManviInstitutionalEducationGeneralಅರೋಲಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/07/2017 5.00 05/12/20175.003.901.10Nearing completion
164 RCH173213161ManviInstitutionalEducationGeneralಗೋರ್ಕಲ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/07/2017 5.00 05/12/20175.003.890.00Roof slab laid
165 RCH173213162ManviInstitutionalEducationGeneralರಾಜಲಬಂಡಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/07/2017 5.00 05/12/20175.003.871.02roof laid
166 RCH173213163ManviInstitutionalEducationGeneralಜೂಕೂರು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/07/2017 5.00 06/01/20185.004.950.00Roof level
167 RCH173213164ManviInstitutionalEducationGeneralಸಾದಾಪೂರು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/07/2017 5.00 23/09/20175.004.392.35roof laid
168 RCH173213165ManviInstitutionalEducationGeneralಕೊರವಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/07/2017 5.00 23/09/20175.004.181.23roof laid
169 RCH173213166ManviInstitutionalEducationGeneralಸುಂಕೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‍ಗಳ ಸರಬರಾಜುPRED Raichur10/07/2017 7.88 18/01/20187.886.850.00Roof Level
170 RCH173213167ManviInstitutionalEducationGeneralಶಾಸ್ತ್ರೀ ಕ್ಯಾಂಪ್‍ನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/07/2017 5.00 06/01/20185.004.400.00Roof laid, work in progress
171 RCH173213168ManviInstitutionalEducationGeneralಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು 10 ತರಗತಿ ಕೊಣೆಗಳು (Including Electrification, Fan& Light Fitting and Plug Provision)Cashutech10/07/2017 70.00 18/09/201770.0070.0039.99ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
172 RCH173213177ManviInstitutionalSocialGeneralಹರವಿ ಬಸವಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/07/2017 13.75 08/01/201814.8513.814.88roof level
173 RCH173213182ManviInstitutionalSocialGeneralನಲಗಂದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/07/2017 13.75 23/12/201715.0013.504.73roof level work in progress
174 RCH173221197ManviInfrastructureRoads & BridgesSCPವಟಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೂರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. [ಪಾರ್ಟ್-2] (ಕಿ.ಮೀ 1.00 ದಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) PMGSY10/07/2017 44.54 02/02/201858.5953.491.15WORK STARTED
175 RCH173221198ManviInfrastructureRoads & BridgesSCPಚಾಗಭಾವಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗೆ ಕೂಡವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ( 0.00 ದಿಂದ 2.00)PMGSY10/07/2017 69.88 02/02/201891.3090.650.00WORK STARTED
176 RCH173222192ManviInfrastructureRoads & BridgesTSPಬಾಗಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕವಿತಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/07/2017 18.00 21/02/201818.0012.880.00GSB under progress
177 RCH173222199ManviInfrastructureRoads & BridgesTSPವಟಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೂರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. [ಪಾರ್ಟ್-1] (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ) PMGSY10/07/2017 47.61 02/02/201858.5957.233.81WORK STARTED
178 RCH173222200ManviInfrastructureRoads & BridgesTSPಮಲ್ಲಟದಿಂದ ನಾರಬಂಡಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರಿಕರಣ (0.00 ದಿಂದ 3.70 ಕಿ.ಮಿ)PMGSY10/07/2017 173.89 13/03/2018208.53200.310.00WORK STARTED
179 RCH173222211ManviInfrastructureRoads & BridgesTSPಸಿರವಾರ ವಾರ್ಡ ನಂ 15 ರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸರ್ಕಲದಿಂದ ಚನ್ನೂರು ಚನ್ನಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 500ಮೀಟರ್TP Sirwar10/07/2017 20.00 09/11/201720.0017.800.00ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
180 RCH173222212ManviInfrastructureRoads & BridgesTSPಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವಾರ್ಡ ನಂ 3,2&1 ರ ಸಿರವಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಂತೆ ಮಾರ್ಕೇಟದಿಂದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ (ಮಾರೆಮ್ಮ ಗುಡಿ ಮುಖಾಂತರ) ಸಿ.ಸಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೆಜ್ (1.00 ಕಿಮಿ)TP Sirwar10/07/2017 50.00 09/11/201750.0044.370.00ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
181 RCH173223201ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralನೀರಮಾನವಿ ಸಿರವಾರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಾಲಾಪೂರು ಕ್ಯಾಂಪ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಸಿರವಾರ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರಿಕರಣ (0.00 ದಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮಿ)PMGSY10/07/2017 93.05 06/01/2018106.93103.350.00WORK STARTED
182 RCH173223202ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಎಸ್.ಹೆಚ್-61 ಬಸವೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ ದಿಂದ ಗುಡದಿನ್ನ ಚೌದ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಪ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರಿಕರಣ (0.00 ದಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮಿ)PMGSY10/07/2017 154.50 06/01/2018197.00195.060.00WORK STARTED
183 RCH173223203ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕರಡಿಗುಡ್ಡ ದಿಂದ ಚಿಮ್ಲಾಪೂರು ವಾಯ್ ಗೊವಿನದೊಡ್ಡಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ( 0.00 ದಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮಿ)PMGSY10/07/2017 280.19 13/03/2018327.02318.500.00WORK STARTED
184 RCH173223208ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕವಿತಾಳ-ಲಿಂಗಸುಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಕ್ಲಾಸಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮರು ಡಾಂಬರಿಕರಣ)PMGSY10/07/2017 29.01 02/02/201836.7029.910.00WORK STARTED
185 RCH173223213ManviInfrastructureRoads & BridgesGeneralರಾಜಲಬಂಡಾ ದಿಂದ ಉಮಳಿಪನ್ನೂರು ವಯಾ ಹರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur10/07/2017 125.00 23/02/2018118.40115.560.00WMM Under progress
186 RCH174211003LingsugurInstitutionalEducationSCP ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಸಬಾಲಿಂಗಸುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 8 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Cashutech11/07/2017 64.00 18/09/201764.0064.0031.55ರೂಫ್ ಬಾರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
187 RCH174211004LingsugurInstitutionalEducationSCP ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೋನವಾಟ್ಲ ತಾಂಡಾದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur11/07/2017 16.09 22/11/201716.0914.750.00Work in progress
188 RCH174211005LingsugurInstitutionalEducationSCP ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಪೂರು ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur11/07/2017 16.00 14/09/201716.0015.140.00Lintel level, work in progress
189 RCH174211044LingsugurInstitutionalEducationSCP ಮಸ್ಕಿ ಸ.ಬಾ.ಪ.ಪೂ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಪ್ರಾಯೋಗಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (Including Electrification, Fan& Light Fitting and Plug Provision)PRED Raichur11/07/2017 15.79 14/09/201715.7914.826.14Finishing work in progress
190 RCH174211046LingsugurInstitutionalSocialSCP ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಡವಿಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ (ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ) ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದುRWS11/07/2017 14.00 25/01/201814.000.000.00Work in progress
191 RCH174212007LingsugurInstitutionalEducationTSP ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲೈದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur11/07/2017 16.00 22/11/201716.0015.690.00Lintel level work in progress
192 RCH174212008LingsugurInstitutionalEducationTSP ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur11/07/2017 16.00 13/10/201716.0014.250.00Work in progress
193 RCH174212009LingsugurInstitutionalEducationTSP ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಿರಲೂಟಿ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 1 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur11/07/2017 7.00 09/01/20188.107.300.00Roof level, Work in progress
194 RCH174212037LingsugurInstitutionalEducationTSP ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತಲೇಖಾನ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. PRED Raichur11/07/2017 11.55 13/10/201711.5510.900.00Lintel work in progress
195 RCH174212043LingsugurInstitutionalEducationTSP ಮಸ್ಕಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. (ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್) ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur11/07/2017 14.00 09/01/201815.030.000.00Foundation work in progress
196 RCH174213011LingsugurInstitutionalEducationGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಗಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur11/07/2017 16.00 23/02/201816.4815.360.00Lintel Level
197 RCH174213013LingsugurInstitutionalEducationGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಖೈರವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur11/07/2017 16.00 14/09/201716.0014.530.00Foundation Work in progress
198 RCH174213014LingsugurInstitutionalEducationGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಗೀರನಂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur11/07/2017 32.00 14/09/201732.0030.900.00Lintel level, work in progress
199 RCH174213015LingsugurInstitutionalEducationGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೆಜಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur11/07/2017 24.00 14/09/201724.0022.225.78Roof laid work in progress
200 RCH174213016LingsugurInstitutionalEducationGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರೋಡಲಬಂಡಾ(ತ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 6 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣCashutech11/07/2017 48.00 18/09/201748.0048.0022.81ನೆಲಮಹಡಿಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲ್ಲಿದ್ದು, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯ ಲಿಂಟಲ್ ಲೆವಲ್ & ಸಜ್ಜ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
201 RCH174213017LingsugurInstitutionalEducationGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಲಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur11/07/2017 16.00 14/09/201716.0014.110.00Lintel level work in progress
202 RCH174213020LingsugurInstitutionalEducationGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುದಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur11/07/2017 32.00 14/09/201732.0026.439.891st floor roof level, work in progress
203 RCH174213021LingsugurInstitutionalEducationGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುದಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ 3 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur11/07/2017 24.00 14/09/201724.0022.030.00Foundation Work under progress
204 RCH174213022LingsugurInstitutionalEducationGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 8 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Cashutech11/07/2017 64.00 18/09/201764.0064.0031.66ರೂಫ್ ಲೆವಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಸನರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
205 RCH174213023LingsugurInstitutionalEducationGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮರಗಟ್ಟನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur11/07/2017 32.00 14/09/201732.0028.720.00Work under progress
206 RCH174213025LingsugurInstitutionalEducationGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡದನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 6 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣCashutech11/07/2017 48.00 18/09/201748.0048.0016.17ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯ ಲಿಂಟಲ್ ಲೆವಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
207 RCH174213026LingsugurInstitutionalEducationGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಂತಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur11/07/2017 32.00 25/09/201732.0030.0017.71Finishing work in progress
208 RCH174213027LingsugurInstitutionalEducationGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುದಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಸಲರಾಯಪೇಟೆ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur11/07/2017 16.00 14/09/201716.0014.010.00Roof level, work in progress
209 RCH174213028LingsugurInstitutionalEducationGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 6 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur11/07/2017 41.00 09/01/201849.9546.610.00Basement Level work in progress
210 RCH174213029LingsugurInstitutionalEducationGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಾವತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 1 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur11/07/2017 7.00 09/01/20188.108.010.00Foundation Work under progress
211 RCH174213030LingsugurInstitutionalEducationGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೋನ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 1 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur11/07/2017 7.00 09/01/20188.107.070.00Finishing Work under progress
212 RCH174213032LingsugurInstitutionalEducationGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur11/07/2017 14.00 09/01/201815.2114.565.57Finishing work on progress
213 RCH174213033LingsugurInstitutionalEducationGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕುಶದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ (ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ನಗರ) 1 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur11/07/2017 8.00 13/10/20178.007.430.00Finishing, work in progress
214 RCH174213036LingsugurInstitutionalEducationGeneralಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಡವಿಭಾವಿ ತಾಂಡಾ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur11/07/2017 8.60 22/11/20178.607.310.00Lintel Level
215 RCH174213045LingsugurInstitutionalEducationGeneralಮಸ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಲಕರ ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜ್‍ಗೆ 4 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (Including Electrification, Fan& Light Fitting and Plug Provision)PRED Raichur11/07/2017 27.00 20/01/201829.6028.500.00Roof Level
216 RCH174221053LingsugurInfrastructureRoads & BridgesSCP ಉಪ್ಪಾರನಂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.PRED Raichur11/07/2017 20.00 13/12/201720.0017.880.00M-10 Work in progress
217 RCH174221055LingsugurInfrastructureRoads & BridgesSCP ಹಿರೆಯರ್ದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ದುರಗಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur11/07/2017 15.00 13/10/201715.0012.310.00M-10 Work in progress
218 RCH174221058LingsugurInfrastructureRoads & BridgesSCP ಪರಾಂಪೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur11/07/2017 15.00 05/12/201715.0012.850.00Drain Completed CC Work in progress
219 RCH174221059LingsugurInfrastructureRoads & BridgesSCP ದೇವರಭೂಪೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur11/07/2017 15.53 05/12/201715.5313.440.00Work in progress
220 RCH174221104LingsugurInfrastructureRoads & BridgesSCP ಮೆದಕಿನಾಳ-ನಾಗಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಲೇಖಾನ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪಾರ್ಟ್-2) 90.00 ಕಿ. ಮೀ ದಿಂದ 0.20 ಕಿ. ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹಾಗೂ ಕಿ. ಮೀ 0.20 ದಿಂದ ಕಿ. ಮೀ. 0.55 ವರೆಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಕಿ. ಮೀ 0.55 ದಿಂದ ಕಿ. ಮೀ 0.30 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ) [ಪಾರ್ಟ್-1 ರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟಕದಡಿ ರೂ. 26.125 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್-2 ನಲ್ಲಿ ಟಿ. ಎಸ್. ಪಿ. ಘಟಕದಡಿ ರೂ. 53.875 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಟ್ಟು ರೂ. 80.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.PWD Raichur11/07/2017 100.00 25/10/2017100.0091.280.00Work under progress.(WI 73851)
221 RCH174221106LingsugurInfrastructureOthersSCP ಮಾರಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur11/07/2017 10.51 21/02/20185.655.140.00Roof Level
222 RCH174222060LingsugurInfrastructureRoads & BridgesTSP ಮಾವಿನಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಅಮರಪ್ಪ ಕಂಟ್ರೂಲರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur11/07/2017 20.00 13/10/201720.0017.010.00Work in progress
223 RCH174222062LingsugurInfrastructureRoads & BridgesTSP ವಂದಲಿಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ರಾಯಪ್ಪ ಕಂಬಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur11/07/2017 25.00 05/12/201725.0023.440.00Work in progress
224 RCH174222063LingsugurInfrastructureRoads & BridgesTSP ಚಿಕ್ಕಉಪ್ಪೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಒಳರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur11/07/2017 25.00 13/10/201725.0019.610.00Nearing Completion
225 RCH174223077LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಮೇದಿನಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur11/07/2017 15.00 05/12/201715.0012.060.00Work in progress
226 RCH174223078LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಗೌಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur11/07/2017 15.00 05/12/201715.0012.550.00Work in progress
227 RCH174223079LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಆದಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಒಳರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur11/07/2017 15.00 13/10/201715.0011.960.00Nearing Completion
228 RCH174223080LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಐದಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಳರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur11/07/2017 15.00 21/02/201815.0012.540.00Work in progress
229 RCH174223085LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಕರಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡಗಳ ಒಳರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur11/07/2017 50.00 05/12/201750.0044.440.00Work in progress
230 RCH174223101LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಅಡವಿಭಾವಿ ಕ್ರಾಸ್‍ದಿಂದ ಮಾರಲದಿನ್ನಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (8.50 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 12.50 ಕಿ.ಮೀ)PWD Raichur11/07/2017 160.00 22/12/2017160.00146.6216.94Nearing Completion. (WI NO 78012)
231 RCH174223382LingsugurInfrastructureRoads & BridgesGeneralಲಿಂಗಸುಗೂರು ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.7, 15, 16 & 18 ರಲ್ಲಿ ಒಳರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ TMC Lingasugur10/07/2017 95.00 27/11/201795.0084.620.00ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
232 RCH175211215SindhnoorInstitutionalEducationSCPಬಪ್ಪೂರು ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಸ. ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 1 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur10/07/2017 7.00 09/01/20188.427.320.00Lintel level, work in progress
233 RCH175212218SindhnoorInstitutionalEducationTSPಹಂಪನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆಗೆ 3 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.Cashutech10/07/2017 19.30 18/09/201719.3019.3014.91ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
234 RCH175212226SindhnoorInstitutionalEducationTSPಹಸ್ಮಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur10/07/2017 9.65 21/02/20189.659.520.00Basement work in progress
235 RCH175213220SindhnoorInstitutionalEducationGeneralಕಾನಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 1 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur10/07/2017 7.00 09/01/20188.427.360.00Basement work in progress
236 RCH175213221SindhnoorInstitutionalEducationGeneralಹಂಪನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆಗೆ 1 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.Cashutech10/07/2017 7.00 18/09/20177.007.004.14ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
237 RCH175213222SindhnoorInstitutionalEducationGeneralತಿಡಿಗೋಳ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 3 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.Cashutech10/07/2017 20.00 18/09/201720.0020.0015.21ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
238 RCH175213224SindhnoorInstitutionalEducationGeneralಗುಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/07/2017 14.00 09/01/201815.8015.600.00Basement Under Progress
239 RCH175213225SindhnoorInstitutionalEducationGeneralತಿಡಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur10/07/2017 14.00 09/01/201815.8015.327.00Roof Level work in progress
240 RCH175213230SindhnoorInstitutionalSocialGeneralಪಾಂಡುರಂಗ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.PRED Raichur10/07/2017 11.00 21/02/201811.8610.860.00Basement Work Under progress
241 RCH175213231SindhnoorInstitutionalSocialGeneralಕಾನಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣPRED Raichur10/07/2017 11.86 21/02/201811.867.360.00Work Under Progress
242 RCH175213390SindhnoorInstitutionalEducationGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತುರ್ವಿಹಾಳ ಸ.ಹಿ.ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ 1 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur04/10/2017 7.00 21/02/20188.427.480.00Roof laid
243 RCH175213391SindhnoorInstitutionalEducationGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ.ಕಾ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur04/10/2017 30.00 21/02/201830.0028.360.00Work in progress
244 RCH175213392SindhnoorInstitutionalEducationGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದಿದ್ದಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur04/10/2017 40.00 21/03/201840.0039.090.00Foundation work Under Progress
245 RCH175213393SindhnoorInstitutionalEducationGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಒಳಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಶಿವಯೋಗಿ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur04/10/2017 32.00 21/02/201832.0028.830.00Earth Work Completed Foundation under Progress
246 RCH175213394SindhnoorInstitutionalEducationGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ PRED Raichur04/10/2017 20.00 21/02/201820.0018.950.00work in Progress Up to Roof level
247 RCH175221235SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesSCPಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೂತಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಲ್ಲಪೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ್ಲಿಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur10/07/2017 56.02 19/10/201756.0254.3943.48Work Indent No.72699 Work Under progress
248 RCH175222236SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesTSPಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೆ.ಬಸಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆ.ಹಂಚಿನಾಳ ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur10/07/2017 25.00 03/10/201725.0017.799.73Work Indent No.72821 Work Nearing Completion
249 RCH175223241SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur10/07/2017 35.00 03/10/201735.0030.650.00Work Indent No.70718 Notice issued to the Contractor to Completion of Work
250 RCH175223242SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪಗಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುನ್ನಟ್ಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur10/07/2017 35.00 18/08/201735.0025.6825.57Work Indent No.69259 Work Under progress
251 RCH175223243SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೂತಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur10/07/2017 35.00 18/08/201735.0024.860.00Work Indent No.69126 Work under progress
252 RCH175223244SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೂತಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತೇಗಿನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಢಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur10/07/2017 50.00 18/08/201750.0042.980.00Work Indent No.69461 Work Under Progress
253 RCH175223250SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾವಿನಮಡಗು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur10/07/2017 30.00 03/10/201730.0026.2320.56Work Indent No.71143 work Under Progress
254 RCH175223251SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಸಿಂಧನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಗುಂಧ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜೀವನಗರ ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣPWD Raichur10/07/2017 30.00 03/10/201730.0023.0918.47Work Indent No.71265 GSB Under Progress
255 RCH175223389SindhnoorInfrastructureRoads & BridgesGeneralಎನ್.ಎಚ್.150ಎ ದಿಂದ ಮೇರನಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮಿ 0.00 ದಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) PWD Raichur06/10/2017 225.00 07/03/2018225.00217.62197.23Indent No 77996 BM & MSS Completed & Guard stone Under Progress
      TOTAL  5448.03 5713.734837.34805.91